Category Archives: Trung cap

Xét Tuyển trung cấp chính trị Tại Đắk Nông

    Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong Đó, “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, nhiều trường Xét Tuyển trung cấp chính trị Tại Đắk Nông Đã không ngừng Đổi mới, nâng cao […]

Xét Tuyển trung cấp chính trị Ở An Giang

    Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong Đó, “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, nhiều trường Xét Tuyển trung cấp chính trị Ở An Giang Đã không ngừng Đổi mới, nâng cao […]

Xét Tuyển trung cấp chính trị Tại Bà Rịa

    Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong Đó, “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, nhiều trường Xét Tuyển trung cấp chính trị Tại Bà Rịa Đã không ngừng Đổi mới, nâng cao […]

Xét Tuyển trung cấp chính trị Ở Vũng Tàu

    Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong Đó, “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, nhiều trường Xét Tuyển trung cấp chính trị Ở Vũng Tàu Đã không ngừng Đổi mới, nâng cao […]